Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  29.11.2019 17:10:01
Дата здійснення дії: 16.12.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Публiчне акцiонерне товариство "ЛЕКС"
Код за ЄДРПОУ:  03058678
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПАТ "ЛЕКС"

Публiчне акцiонерне товариство "ЛЕКС" (надалі – Товариство, ідентифікаційний код 03058678, адреса місцезнаходження 01135, м. Київ, вулиця В'ячеслава Чорновола, будинок 12) повідомляє про проведення (в порядку передбаченому ч.5 ст.47 Закону України "Про акціонерні товариства") позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 16.12.2019 року, початок об 14-00 годині за адресою:  01135, м. Київ, вулиця В'ячеслава Чорновола, будинок 12, кімната 1. Реєстрація акціонерів і їх представників відбудеться в день та за місцем проведення зборів - з 13-00 до 13-45. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24.00 год. 10.12.2019 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у кількості трьох осіб у складі:

– Голова комісії Стадніченко Мотрона Антонівна;

– Члени Лічильної комісії: Тураєва Наталія Миколаївна, Бут Юлія Леонідівна.

1.2. Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

2.  Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів Конишева Сергія Ростиславовича.

2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Підручного Миколу Миколайовича .

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення:

3.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на цих та всіх наступних загальних зборах акціонерів Товариства, якщо інше не буде встановлено законом, або Статутом Товариства: При реєстрації акціонерів (уповноважених представників акціонерів) для участі у загальних зборах, реєстраційна комісія встановлює особу акціонера (представника) та перевіряє повноваження уповноваженого представника акціонера. Після встановлення особи акціонера (представника) і перевірки повноважень уповноваженого представника, такий акціонер (представник) реєструється для участі у загальних зборах. При реєстрації акціонерам (представникам) видаються бюлетені для голосування (у тому числі бюлетені для кумулятивного голосування) за кожним питанням порядку денного загальних зборів, які засвідчуються в момент їх видачі. Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчується шляхом їх підписання представником реєстраційної комісії при видачі зазначених бюлетенів акціонерам (представникам). Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування повинні містити надпис "Бюлетень засвідчується. Представник реєстраційної комісії" та місце для зазначення прізвища, ім'я та по-батькові (скорочено) представника реєстраційної комісії та його особистого підпису. У випадку якщо бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування складається з кількох аркушів, засвідчується кожний аркуш такого бюлетеня.

4. Про прийняття та затвердження рішення щодо визначення типу акціонерного товариства як приватне, про затвердження нового найменування Товариства та про визначення уповноваженого органу (особи) Товариства, якому (якій) надаються повноваження щодо вчинення дій пов’язаних із зміною типу та найменування Товариства.

Проект рішення:

4.1. Прийняти та затвердити рішення про визначення типу Товариства як приватне.

4.2. Затвердити нове найменування Товариства: повне – АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕКС", скорочене – АТ "ЛЕКС".

4.3. Визначити Голову Правління Товариства уповноваженою особою для здійснення необхідних організаційних дій пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства.

5. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

Проект рішення:

5.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

5.2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

6. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган (Правління)" шляхом викладення їх в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання внутрішніх положень у новій редакції.

Проект рішення:

6.1. Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган (Правління)".

6.2. Уповноважити Голову правління підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган (Правління)".

 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право отримувати інформацію і документи необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Порядок ознайомлення з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день та за місцем проведення зборів, а також в період з дати надіслання повідомлень про проведення зборів по 15.12.2019 р. у робочі дні в час з 10-00 по 17-00 за адресою 01135, м. Київ, вулиця В'ячеслава Чорновола, будинок 12, кімната 1 звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова Правління Конишев Сергій Ростиславович. Адреса власного  веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://03058678.smida.gov.ua/. Телефон для довідок (044) 484-07-04.

В зв'язку з тим, що Збори скликаються в порядку передбаченому ч.5 ст.47 Закону України "Про акціонерні товариства", яким передбачено затвердження Наглядовою радою порядку денного, то акціонери не мають права вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

– акціонер повинен надати документ, що посвідчує його особу (паспорт, тощо);

– представник акціонера – фізичної чи юридичної особи повинен надати документ, що посвідчує його особу (паспорт, тощо) та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах (довіреність); керівник акціонера - юридичної особи додатково надає належним чином завірені копії документів, що підтверджують його повноваження (виписка з ЄДР, наказ, протокол).

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах  Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначеним того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в тому числі за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Голова правління Конишев С.Р.