Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  22.01.2021 13:43:01
Дата здійснення дії: 25.02.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕКС"
Код за ЄДРПОУ:  03058678
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АТ "ЛЕКС"

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕКС" (надалі – Товариство, ідентифікаційний код 03058678, адреса місцезнаходження 01135, м. Київ, вулиця В'ячеслава Чорновола, будинок 12) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25.02.2021 року, початок об 14-00 годині за адресою:  01135, м. Київ, вулиця В'ячеслава Чорновола, будинок 12, кімната 1. Реєстрація акціонерів і їх представників відбудеться в день та за місцем проведення зборів - з 13-00 до 13-45. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24.00 год. 21.02.2021 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у кількості трьох осіб у складі:

– Голова комісії Савчук Наталія Петрівна;

– Члени Лічильної комісії: Тураєва Наталія Миколаївна, Бут Юлія Леонідівна.

1.2. Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

2.  Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів Конишева Сергія Ростиславовича.

2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Підручного Миколу Миколайовича .

3. Розгляд та затвердження звіту виконавчого органу (Правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу (Правління).

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності Товариства в 2019 році.

3.2. Заходів за результатами розгляду звіту Правління не здійснювати.

3.3. Роботу Правління Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті  та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2019 року. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

4.2. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.

4.3. Роботу Наглядової ради в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам  діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5. Розгляд та затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

5.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2019 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

6.1. не здійснювати розподіл прибутку Товариства за 2019 рік.

6.2. Дивіденди акціонерам не нараховувати та не виплачувати.

7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

7.1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства:

Голова Наглядової ради: Макаров Владислав Борисович;

Члени Наглядової ради:

– Куваєв Андрiй Валерiйович;

– Пiдручний Микола Миколайович.

8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

8.1. Обрати до складу Наглядової ради Товариства, яка складається з трьох членів, з виконанням обов’язків на безоплатній основі строком на 3 (три) роки:

– Макарова Владислава Борисовича (як представника акціонера "АСКО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД");

– Осадчого Андрія Володимировича (як акціонера);

– Пiдручного Миколу Миколайовича (як акціонера);

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання  особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання даних договорів.

9.1. Затвердити умови договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.

9.2. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання від імені Товариства договорів на виконання обов’язків членів Наглядової ради Товариства.

10. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

7.1. Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства:

Голова Ревiзiйної комiсiї: Горбатюк Тетяна Миколаївна;

Члени Ревізійної комісії:

– Кацан Лiдiя Григорiвна;

– Сила Оксана Володимирiвна.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ТИС.ГРН.)

Найменування показника 

період 

2019

2018

Усього активів

34 408

36 179

Основні засоби (за залишковою вартістю)

32 534

33 703

Запаси 

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

794

1 395

Грошові кошти та їх еквіваленти 

14

1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

( 18 644 )

(17 887 )

Власний капітал 

( 16 132 )

( 15 375 )

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

2 512

2 512

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

12 822

12 822

Поточні зобов'язання і забезпечення

37 718

38 732

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

( 757 )

1 569

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

4 568 000

4 568 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

( 0,17 )

 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів);

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Кожний акціонер має право отримувати інформацію і документи необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день проведення зборів за місцем проведення зборів, а також в період з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів по 24.02.2021 р. у робочі дні в час з 10-00 по 16:30 за адресою: 01135, м. Київ, вулиця В'ячеслава Чорновола, будинок 12, кімната 1, звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова Правління Конишев Сергій Ростиславович. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://03058678.smida.gov.ua/. Телефон для довідок: (044) 4840-7-04.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою за адресою: 01135, м. Київ, вулиця В'ячеслава Чорновола, будинок 12, кімната 1, в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

– акціонер повинен надати документ, що посвідчує його особу (паспорт, тощо);

– представник акціонера – фізичної чи юридичної особи повинен надати документ, що посвідчує його особу (паспорт, тощо) та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах (довіреність); керівник акціонера - юридичної особи додатково надає належним чином завірені копії документів, що підтверджують його повноваження (виписка з ЄДР, наказ, протокол).

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах  Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначеним того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в тому числі за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: за станом на 19.01.2021 р. загальна кількість простих акцій становить 4 568 000 штук, кількість голосуючих акцій становить 629 927 штук.

Голова правління Конишев С.Р.