Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 27.11.2012
Дата публікації 27.11.2012 09:34:46
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Лекс"
Юридична адреса* 01135, м.Київ, вул.В’ячеслава Чорновола, 12
Керівник* Скляров Валерiй Федорович - Голова правлiння. Тел: 0444840704
E-mail* leks@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановний акціонер ПАТ "ЛЕКС"!
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства "ЛЕКС" (Адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Чорновола,12) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28.12.2012 року о 13-00 за адресою: м. Київ, вул. Чорновола, б.12, приміщення 1. Реєстрація відбудеться з 12-00 по 12-45 за місцем проведення зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАНННЯ):

1. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів ПАТ "Лекс", лічильної комісії, затвердження регламенту проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядку голосування.
2. Звіт Правління ПАТ "ЛЕКС" про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ "ЛЕКС" про результати роботи за 2011 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
4.Звіт Ревізійної комісії про проведену роботу за звітний період, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПАТ "ЛЕКС" за 2011 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
5.Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "ЛЕКС" за 2011 рік.
6.Про розподіл прибутку (покриття збитків) ПАТ "ЛЕКС" за 2011 рік.

Дата складання реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24.12.2012 р. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день проведення зборів а також в період з 27.11.2012 р. по 27.12.2012 р. у робочі дні в час з 10-00 по 17-00 за адресою м. Київ, вул. Чорновола, б.12 звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Стадніченко М.А.
Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства. Телефон для довідок: (044) 484-07-04

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
2011 рік 2010 рік
Всього активів 4180,1 2827,5
Основні засоби 1094,8 1109,4
Довгострокові фінансові інвестиції 1080,0 1080,0
Запаси 20,3 99,8
Сумарна дебіторська заборгованість 1983,1 537,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,9 1,1
Нерозподілений прибуток (3350,2) (3372,7)
Власний капітал 47,6 47,6
Статутний капітал 2512,4 2512,4
Довгострокові зобов’язання 22680,8 12391,1
Поточні зобов’язання 710,7 1046,4
Чистий прибуток(збиток) (147,5) (37,3)
Середньорічна кількість акцій(шт.) 4568000 4568000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 8
Наглядова рада
Повідомлення опубліковано в газеті "Відомості НКЦПФР" № 227 від 27.11.2012р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правлiння Скляров Валерiй Федорович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.11.2012
(дата)