Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 19.09.2013
Дата публікації 20.09.2013 13:16:30
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Лекс"
Юридична адреса* 01135, м.Київ, вул.В’ячеслава Чорновола, 12
Керівник* Скляров Валерiй Федорович - Голова правлiння. Тел: 0444840704
E-mail* leks@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПАТ "ЛЕКС"!
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства "ЛЕКС" (Адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Чорновола,12) повідомляє про скликання (в порядку п.5 ст.47 Закону України "Про акціонерні товариства") позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 05.10.2013 року о 13-00 за адресою: м. Київ, вул. Чорновола, б.12, приміщення 1. Реєстрація відбудеться з 12-00 по 12-45 за місцем проведення зборів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАНННЯ):
1.Обрання лічильної комісії зборів, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів та порядку голосування.
2.Прийняття рішення про укладення значних правочинів (погодження і затвердження договорів, укладених з ПАТ "Банк Кіпру").
3.Вирішення питання про зміну умов кредитування в ПАТ "Банк Кіпру".
4.Передання в заставу/іпотеку ПАТ "Банк Кіпру" майна товариства.
5.Внесення змін в договори, укладені з ПАТ "Банк Кіпру", надання повноважень на укладення договорів та додаткових угод з ПАТ "Банк Кіпру".
Дата складання реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 01.10.2013 р. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день проведення зборів а також в період з 19.09.2013 р. по 04.10.2013 р. у робочі дні в час з 10-00 по 17-00 за адресою м. Київ, вул. Чорновола, б.12 звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Стадніченко М.А.
Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства. Телефон для довідок: (044) 484-07-04
Наглядова рада ПАТ "ЛЕКС"

Повідомлення опубліковано в газеті "Відомості НКЦПФР" №176 від 19.09.2013 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правлiння Скляров Валерiй Федорович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 20.09.2013
(дата)