Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


14.01.2010

Постанова № 736-КУ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
ТУ в м.Києві


ПОСТАНОВА № 736-КУ

м.Київ

2010-01-14

Я, начальник територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві – Коровченко Сергій Володимирович, уповноважена особа Комісії на підставі ст. 9 Закону України “ Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності головного спеціаліста – Трушківського Ярослава Вікторовича та представників юридичної особи Лісового Олександра Івановича, Карачія Павла Петровича, які діяли на підставі довіреності від 10 листопада 2009 року, у відношенні ВАТ «Лекс» (місцезнаходження м. Київ, 01135, вул. Чорновола, 12, код ЄДРПОУ 03058678),

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів від 23 грудня 2009 року №822-КУ факт порушення ВАТ «Лекс» вимог п.10 ст.8 Закону України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, а саме: невиконання Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 29.10.09 №1020-КУ, термін виконання закінчився 19.11.09 року. Відповідно до п.10 ст.8. Закону України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право, зокрема, надсилати емітентам, особам, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, фондовим біржам та саморегулівним організаціям обов’язкові для виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери. Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 29.10.09 №1020-КУ було винесено стосовно порушень вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.06 №1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.02.07 за №97/13364, стосовно недоліків в річній інформації за 2008 рік, а саме: помилки в електронній та паперовій формах. 1. Відсутня форма «Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість та вартість акцій (розміру часток, паїв)». 2. У формі «Інформація про осіб, послугами яких користується емітент» відсутній опис. 3. В аудиторському висновку вказаний скасований нормативний акт. 4. Відсутній протокол загальних зборів за підсумками звітного періоду. 5. У формі «Опис бізнесу» ступінь використання основних засобів не збігаються з описом форми «Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)». 6. У формі «Інформація щодо вартості вартості чистих активів емітента» висновок не містить всієї необхідної інформації. 7. У формі «Інформація про державну реєстрацію емітента» не вірно зазначена назва органу, що видав свідоцтво. 8. Відсутня форма «Інформація про загальні збори акціонерів». 9. У формі «Опис бізнесу» не в повному обсязі розкрита інформація про основні засоби, про обрану політику щодо фінансування діяльності емітента, про стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік. 10. Аудиторський висновок не прошитий, не скріплений підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми). На виконання Розпорядження ВАТ «Лекс» було надано пакет документів за вх.№ 12870/04-01 від 19.11.09, при перевірці якого, з*ясувалось, що пункт 1, 3, 6 невиконаний, що свідчить про невиконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери, за що статтею 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” передбачена відповідальність юридичних осіб. До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних ВАТ «Лекс» були подані письмові пояснення від 23.12.09 за вх.№13936/09-20 та клопотання від 29.12.09 за вх.№14161/09-20. Враховуючи вищевикладене, керуючись п.10, п.14 ст. 8, ст.11 Закону України ”Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та пунктами 3 розділу VII, п.1 розділу ХІУ Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затвердженим Рішенням Державної комісї з цінних паперів та фондового ринку Комісії від 11 грудня 2007 року №2272, та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 12.12.2008 за №120/14811,

ПОСТАНОВИВ:

1. За невиконання Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери накласти штраф на ВАТ «Лекс» у розмірі 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 34000 (тридцять чотири тисячі) гривень. 2. Винести ВАТ «Лекс» Розпорядження про усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів. 3. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в Управлінні Державного казначейства за місцезнаходженням платника, за балансовим рахунком 3111, код бюджетної класифікації 21081100, символ банку 106, протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію платіжного документу направити до територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві. Постанову може бути оскарженого протягом 10 днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або суду у встановленому чинним законодавством порядку. Уповноважена особа Комісії Коровченко С.В.