Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Конишев Сергiй Ростиславович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 04.06.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕКС"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01135 м.Київ вул.В.Чорновола, б.12
4. Код за ЄДРПОУ 03058678
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 484-07-04 (044)484-07-04
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 04.06.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
03.06.2014 звільнено Голова правлiння Скляров Валерiй Федорович
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
5.1
Зміст інформації:
03 червня 2014 р. Наглядовою радою Товариства було прийняте рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства.
Припинено повноваження посадової особи:
Голова правлiння – Скляров Валерiй Федорович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особа володiє часткою у статутному капiталi Товариства – 5,1%. Припинення повноважень вiдбулось в зв'язку зi смертю особи. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини особа не має. Особа займала посаду з 28.03.2011 р.
03.06.2014 обрано Голова правлiння Конишев Сергiй Ростиславович СН 701445
20.01.1998 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
0
Зміст інформації:
03 червня 2014 р. Наглядовою радою Товариства було прийняте рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства.
Призначено посадову особу:
Голова правлiння – Конишев Сергiй Ростиславович (паспорт СН №701445 виданий 20.01.1998 р. Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м.Києвi). Особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Призначення вiдбулось в зв'язку з припиненням повноважень попереднього Голови правлiння. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини особа не має. Попереднi посади: менеджер, директор, регiональний директор. Особi не належать акцiї Товариства. Особу призначено термiном на 5 рокiв.